Klauzula informacyjna

 

AS-COMP Joanna Gilarska. informuje: Poniższa klauzula informuje o tym w jakim celu i na jakiej podstawie Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane, kto jest ich administratorem, jakim podmiotom mogą zostać udostępnione oraz o prawach przysługujących osobom, których dane dotyczą.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA AS-COMP Joanna Gilarska

 

(odbiorców usług ISP, dla reprezentantów firm współpracujących, w tym pełnomocników oraz osób wskazanych do współpracy)

 

Zgodnie z art. 14 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej "RODO") informujemy, że:,

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AS-COMP Joanna Gilarska. z siedzibą w 37-554 Łowce, Łowce 93.

 

W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się pod emailem: rodo@as-comp.pl lub pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej.

 

2. Cele i podstawy przetwarzania. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane:

 

1. w celu zawarcia i wykonania umowy zawartej pomiędzy AS-COMP Joanna Gilarska a podmiotem, którego jest Pani/Pana reprezentantem lub który wskazał Panią/Pana jako osobę do współpracy w związku z zawarciem/wykonywaniem umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

2. w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, w celu prowadzenia działalności operacyjnej AS-COMP, w tym statystyki i raportowania, w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, wykazania wykonania obowiązków (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

3. w celu wykonania ciążących na AS-COMP obowiązków prawnych związanych z pełnieniem przez AS-COMP funkcji ISP i prowadzeniem działalności w zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych, wynikających z przepisów prawa.

 

Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez czas niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 2, tj.:

 

- w zakresie zawarcia i wykonania umowy wskazanej w pkt 2.1 - przez okres: potrzebny do zawarcia umowy, obowiązywania umowy do czasu zakończenia jej realizacji i rozliczenia oraz przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, a także przez okres konieczny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń - zgodnie z okresem przedawnienia roszczeń wynikającym z przepisów prawa,

- w zakresie ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń - przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa, a także przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane,

- w zakresie prowadzenia działalności operacyjnej AS-COMP, w tym statystyki i raportowania, w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, wykazania wykonania obowiązków - do czasu istnienia prawnie uzasadnionych interesów AS-COMP stanowiących podstawę tego przetwarzania, a także przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane,

- w zakresie wykonania obowiązków prawnych ciążących na AS-COMP - przez czas wykonywania tych obowiązków przez AS-COMP, a także przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane.

 

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu:

 

- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO wskazanych powyżej w pkt 2. Przestaniemy przetwarzać dane w tym zakresie, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

- prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo żądania ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, a także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych.

 

Wnioski w w/w zakresie można przesłać na adresy wskazane w pkt 1. Aby mieć pewność że jest Pani/Pan uprawniony do złożenia wniosku w w/w sprawach, możemy prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających na uwierzytelnienie Pani/Pana tożsamości. Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa - RODO.

 

- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Odbiorcy danych osobowych

 

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione następującym odbiorcom i kategoriom odbiorców: podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, podmiotom prowadzącym działalność płatniczą, podmiotom nabywającym wierzytelności, biurom informacji gospodarczej, instytucjom, organom, podmiotom uprawnionym przez przepisy prawa np. policja, organy skarbowe, sąd, prokuratura lub innym oraz firmom wspierających nas przy realizacji usług, wykonywaniu obowiązków ISP, np. firmom świadczącym nam: usługi teleinformatycznym, informatycznym (w szczególności dostawcom oprogramowania, obsługującym systemy informatyczne i teleinformatyczne), w zakresie obsługi korespondencji, a także podwykonawcom w/w odbiorców i podwykonawców.

 

Otrzymaliśmy Pani/Pana dane osobowe od podmiotu, którego jest Pani/Pana reprezentantem lub który wskazał Panią/Pana jako osobę do współpracy w związku z zawarciem/wykonywaniem umowy W przypadku, gdy jest Pani/Pan:

 

- reprezentantem (w tym pełnomocnikiem) w/w podmiotu - są to dane osobowe wskazane w dokumentach przekazywanych przez ten podmiot, (w szczególności imię i nazwisko, PESEL, nr telefonu, adres e-mail, stanowisko służbowe).

- osobą wskazaną do współpracy w związku z zawarciem/wykonywaniem umowy - są to dane osobowe wskazane w dokumentach przekazanych przez w/w podmiot, (w szczególności imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail, stanowisko służbowe).

 

Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie są profilowane.